Regulamin Biblioteki Parafialnej

Została wznowiona działalność Biblioteki Parafialnej, która działała od 1988r. prawie przez 20 lat. Biblioteka  obecnie mieści się w budynku Domu Katolickiego przy ul. Jana Pawła II - wejście od strony parkingu. Czynna jest we wtorek od 18-19 godz. Korzystać, nieodpłatnie, z jej zbiorów mogą wszystkie zainteresowane osoby, bez ograniczeń wiekowych.
Poprzedni księgozbiór wzbogacił się o ponad 1000 nowych pozycji. Obecnie został podzielony na kilka działów, m.in. literaturę dziecięcą, młodzieżową, piękną i literaturę religijną. Zbiór literatury religijnej składa się z kilku poddziałów, w których wyodrębnione zostały pozycje dotyczące  np. kultu maryjnego, misji, zakonów, postaci  świętych i błogosławionych, osobno Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, poza tym teksty rozważań, kazań, modlitw. Zapraszamy do korzystania ze zbioru Biblioteki Parafialnej.

 

Regulamin Biblioteki Parafialnej na Gostyniu
I Postanowienia ogólne
1. Biblioteka Parafialna jest jednostką organizacyjną parafii, działającą na podstawie Konkordatu (Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 51 poz. 318 art. 21,22); prawa o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539, ze zm.); o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 96 poz. 873).
2. Prawo do nieodpłatnego korzystania mają wszystkie zainteresowane osoby.
3. W pomieszczeniach biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
II Warunki rejestracji
1.W celu rejestracji należy okazać dyżurnemu bibliotekarzowi dokument z fotografią i adresem zamieszkania.
2. Osoba zarejestrowana posiada w bibliotece kartę czytelnika własnoręcznie podpisaną.
3. Nie ma ograniczeń wiekowych. Za niepełnoletniego czytelnika, zgodnie z przepisami ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.
4. W imieniu najmłodszych użytkowników nie posiadających jeszcze legitymacji szkolnej kartę zakładają rodzice.
5. O każdej zmianie danych osobowych i adresu użytkownik jest zobowiązany powiadomić bibliotekę.
6. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
III Korzystanie ze zbiorów
1. Użytkownicy mają prawo wypożyczyć książki na okres 3 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach okres wypożyczenia może być przedłużony.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka zastrzega sobie żądanie zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu.
3. Na zewnątrz nie wypożycza się nikomu zbiorów specjalnych.
IV Odpowiedzialność za zbiory
1. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone materiały, z których korzysta.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiego samego egzemplarza, a jeśli to niemożliwe - dostarczenia innej książki, uzgodnionej z bibliotekarzem.
3. Nieuregulowanie zobowiązań wobec biblioteki skutkuje zawieszeniem czytelnika w korzystaniu z jej zbiorów.
V Przepisy końcowe
1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania z biblioteki - czasowo lub na zawsze.
Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2012 r.

Dodatkowe informacje