List Abpa w związku z nominacją biskupią

Umiłowani Archidiecezjanie!

Z radością przekazuję Wam informację o komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, który otrzymałem dnia 13 lipca 2013 roku. Jego treść brzmi następująco:
„Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Damiana Bryla, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji poznańskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Suliana”.

Czytaj więcej...

LUMEN FIDEI encyklika Franciszka

1. Światło wiary: tym wyrażeniem tradycja Kościoła nazwała wielki dar przyniesiony przez Jezusa, który tak oto przedstawia się w Ewangelii św. Jana: «Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności» (12, 46). Również św. Paweł wyraża się tymi słowami: «Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach» (2 Kor 4, 6). W świecie pogańskim, spragnionym światła, rozwinął się kult boga Słońca, Sol invictus, przyzywanego o świcie. Choć słońce wstawało codziennie, wiadomo było, że nie potraf swym światłem ogarnąć całej egzystencji człowieka. Słońce nie oświeca bowiem całej rzeczywistości; jego promień nie potraf przeniknąć w mroki śmierci, gdzie ludzkie oko zamyka się na jego światło. «Nie spotkano nigdy nikogo — twierdzi św. Justyn Męczennik — gotowego umrzeć za swą wiarę w słońce» .1 Chrześcijanie, świadomi, jak wielki horyzont otwiera przed nimi wiara, nazywali Chrystusa prawdziwym słońcem, «którego promienie dają życie» . 2 Do Marty, opłakującej śmierć brata Łazarza, Jezus mówi: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» (J 11, 40). Kto wierzy, widzi; widzi dzięki światłu oświecającemu cały przebieg drogi, ponieważ przychodzi ono do nas od zmartwychwstałego Chrystusa, niezachodzącej nigdy gwiazdy porannej.

Czytaj więcej...

List Abpa o święceniach kapłańskich

Umiłowani Diecezjanie!

Z radością powiadamiam was, że w czwartek 23 maja br. o godz. 1600 w Katedrze Poznańskiej udzielę 12 Diakonom święceń kapłańskich. Oto ich nazwiska i parafie pochodzenia:

Czytaj więcej...

Deklaracja dotycząca Wołynia

DEKLARACJA

Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka,
Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego,

Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego obrz. łac.,
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,

Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego obrz. łac.,
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy,

Arcybiskupa Jana Martyniaka, Metropolity Przemysko-Warszawskiego,
Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego.

„Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej
wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to,
co jednoczy, niż to, co dzieli” (bł. Jan Paweł II)

Spotykamy się w Warszawie, w przededniu obchodów 70-tej rocznicy zbrodni na Wołyniu, których symbolem stały się wydarzenia z 11 lipca 1943 r. Ofiarami zbrodni i czystek etnicznych stały się dziesiątki tysięcy niewinnych osób, w tym kobiet, dzieci i starców, przede wszystkim Polaków, ale także Ukraińców, oraz tych, którzy ratowali zagrożonych sąsiadów i krewnych. Ofiara ich życia wzywa nas w tych rocznicowych dniach do szczególnie głębokiej refleksji, do gorliwej modlitwy o odpuszczenie grzechów i przebaczenie, a także o łaskę stawania w prawdzie wobec Boga i ludzi. 70-lecie tych tragicznych wydarzeń stanowi również kolejną okazję, aby zwrócić się z apelem do Polaków i Ukraińców o dalsze kroki na drodze do braterskiego zbliżenia, które jest niemożliwe bez szczerego pojednania. Zachęca nas także do tego obchodzony w tym roku jubileusz 1025-lecia Chrztu Rusi oraz pierwszy rok przygotowań do obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. A przecież ochrzczony człowiek i naród przyjmuje nie tylko odpuszczenie grzechów i otrzymuje nadzieję zbawienia, ale także gotowość życia Ewangelią Jezusa Chrystusa z jej nakazem przebaczania win.

Czytaj więcej...

Abp o jubileuszach kapłańskich

Umiłowani Archidiecezjanie!

Każdego roku miesiąc maj jest szczególnym czasem, w którym dane jest nam przeżywać głęboko sakrament kapłaństwa. W tym bowiem miesiącu biskup udziela święceń kapłańskich, a nowo wyświęceni prezbiterzy odprawiają w swoich parafiach prymicje, czyli pierwszą Mszę świętą.
Szczególnie doniosłym przeżyciem są w tym miesiącu także jubileusze 25-lecia, 50-lecia i 60-lecia kapłaństwa. Są one wymownym świadectwem wiernej służby naszych drogich duszpasterzy Chrystusowi Zmartwychwstałemu i człowiekowi.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje