(LSO) Regulamin wyjazdu do Kołobrzegu

R E G U L A M I N   K O L O N I I

 

1. Każdy uczestnik kolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Każdy uczestnik ma obowiązek:

- brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć

    przez wychowawcę lub lekarza.

- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.

- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego

    terenem.

- stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów.

         - stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii/obozu.

- mieć szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie.

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie

    dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.

- pokrycia wszystkich strat materialnych jeżeli były przez niego spowodowane.

3. Uczestnikowi kolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren kolonii bez wiedzy

    wychowawcy.

4. Na kolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu oraz

    zażywania narkotyków.

5. Każdy uczestnik ma prawo:

 - brać udział we wszystkich zajęciach programowych, a przez swoich przedstawicieli, bądź

    osobiście uczestniczyć w opracowywaniu programu.

- wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do

    wychowawcy.

- do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

1. Upomnienie przez wychowawcę / kierownika.

2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych.

3. Nagana kierownika.

4. Powiadomienie rodziców(opiekunów) i szkoły o zachowaniu.

5. Wydalenie z kolonii na koszt własny uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

 

Dodatkowe informacje