REGULAMIN CMENTARZA

Parafii Rzymskokatolickiej

p.w. Św. Małgorzaty

w G o s t y n i u

 

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych.

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

 

1.

Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Małgorzaty w Gostyniu.

 

2.

Cmentarz jest otwarty w okresie czasu letniego od godz. 6.oo – 21.oo; w okresie czasu zimowego od godz. 7.oo – 19.oo. Przebywanie na cmentarzu w innym czasie jest zabronione.

Prace kamieniarskie na cmentarzu należy zgłaszać i ustalać dzień wcześniej z pracownikiem cmentarza.

 

3.

Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:

- ustalanie miejsca pochówku,

- pobieranie opłat za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem,

- wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

 

4.

Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

 

5.

Zarządca cmentarza – w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, ( ze zmianami wprowadzonymi r.) – prowadzi: księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.

 

6.

 Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Groby nieprolongowane po 20 latach od daty pochowania będą przeznaczone do ponownego zagospodarowania.

 

7.

Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym po           uiszczeniu opłaty, po upływie 20 lat.

 

8.

Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z Proboszczem wybór formy pogrzebowej.

 

Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebowych.

 

9.

Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić Zarządcę Cmentarza  o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt w Biurze Parafialnym. Obowiązujący wymiar pomnika pojedynczego to 90 x 190 cm.

 

10.

Postawienie nagrobka może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez Zarządcę Cmentarza. Wniosek o zgodę na ustawienie nagrobka należy odebrać w Biurze Parafialnym.

 

11.

Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.

 

12.

Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy Cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez Zarządcę Cmentarza.

 

13.

Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza za korzystanie z narzędzi, sprzętu lub urządzeń należących do parafii.

 

14.

Zezwala się na wjazd w obrębie cmentarza pojazdami mechanicznymi jedynie za zgodą Zarządcy Cmentarza. Pracownik cmentarza pobiera opłatę za czynności administracyjno – terenowe i za wjazd na cmentarz. Prace kamieniarskie można prowadzić w godz. 8.oo – 15.oo.

 

15.

Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.

 

16.

Zabrania się samowolnego nasadzania drzew i krzewów oraz samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.

 

17.

Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

 

18.

Zaleca się, aby nagrobki ustawione na mogiłach indywidualnie ubezpieczyć od kradzieży i zdarzeń losowych.

Dodatkowe informacje